brazwordpreasar

brazwordpreasar@18-liuradifle.sa.com
עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לעובדים דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי רק בצו העובד, מכיוון שעלויות ההסדר נופלות בדיוק עבור הוצאות העובד. הערך המשוער של השכרת הנדל"ן היומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. העובד משאיר תמחות מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל שירותי ליווי באילת – לספק לבנות עבודה הגונה עם הכנסה כבדת משקל, ולקוחות עשירים להציע שירותים באופן בלעדי ישירות את הנכסים הטובים ביותר. גישה זו מאפשרת באופן בלעדי לפתח שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית הן לבנות והן ללקוחותינו.
0

    Whoops. Looks like there are no entries available here.